5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 5)


ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 5)

Class ID
39009

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลุ่ม 20 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5

กลุ่มย่อย 1 อ.นิภาภัทร์ กุณฑล

กลุ่มย่อย 2 อ.ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

กลุ่มย่อย 3 อ.ดร.นฤมล ทองมาก

กลุ่มย่อย 4 อ.ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์

กลุ่มย่อย 5 อ.ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงศ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)