homeการใช้คอมพิวเตอร์ "แท็บเล็ต" เพื่อการเรียนรู้
person
การใช้คอมพิวเตอร์ "แท็บเล็ต" เพื่อการเรียนรู้

ผู้สอน
ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์ "แท็บเล็ต" เพื่อการเรียนรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3904

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แอพพลิเคชั่น และบูรณาการการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ พัฒฯาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นสื่อ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)