เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้คอมพิวเตอร์ "แท็บเล็ต" เพื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แอพพลิเคชั่น และบูรณาการการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ พัฒฯาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นสื่อ