ผู้สอน
ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้คอมพิวเตอร์ "แท็บเล็ต" เพื่อการเรียนรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3904

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แอพพลิเคชั่น และบูรณาการการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ พัฒฯาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นสื่อ