วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ม.2/1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา

จัดสอนโดย  นายจักรพันธ์  เรืองอนันต์