เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักสูตรและสาระการสอนท้องถิ่นอีสานใต้

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

                         ศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล รู้ เข้าใจ และอธิบายเรื่องของประศาสตร์ท้องถิ่น เมืองและชุมชนโบราณอีสานใต้ ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต แสดงความคิดเห็นโดยวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถเสนอแนวทางอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดจิตสำนึก ในการปฏิบัติตน ให้เป็นคนดีในสังคม สืบค้นการเปลี่ยนแปลง ในชีวิตประจำวันของคนในชุมชนตนเองจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

                            โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม