homeปีการศึกษา2562 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
person
ปีการศึกษา2562 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นาง มาริสา รังสรรค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปีการศึกษา2562 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39372

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง


ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องการเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดู อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ การนับเพิ่มที่ละ ๕ , ๑๐ , ๑๐๐ การนับลดทีละ ๒ , ๑๐ , ๑๐๐ จำนวนคู่ และจำนวนคี่ การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายตัวเลขแทนจำนวน ชื่อหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมาย = ,  , < , > การเรียงลำดับจำนวนการบวก การลบ การคูณ การหาร และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบ การบวก การลบ จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑,๐๐๐ การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก การหารที่ตัวหาร และผลหารมีหนึ่งหลัก การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง โดยใช้เครื่องวัดที่หน่วยมาตรฐานเป็นเมตรและเซนติเมตร การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน การแก้ปัญหา การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐาน เป็นกิโลกรัมและขีด การเปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยเดียวกัน การแก้ปัญหา การตวงโดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นลิตร การเปรียบเทียบปริมาตร และความจุในหน่วยเดียวกัน การแก้ปัญหา การจำแนก การบอกค่า การเปรียบเทียบ ค่าของเงินเหรียญและธนบัตร การบอกจำนวนเงินการแก้ปัญหา การบอกเวลาเป็นนาฬิกากันนาที (ช่วง ๕ นาที) เดือน อันดับของเดือน การอ่านปฏิทิน บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี สามมิติ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก เขียนรูปสองมิติ โดยใช้แบบรูป แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ แบบรูปที่ลดลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ ทีละ ๑๐๐ แบบรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ที่ดีต่อคณิตศาสตร์

รหัสตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ป.๒/1 , ป.๒/๒ ป.๒/3 , ป.๒/4 ป.๒/5 , ป.๒/6 , ป.๒/7 , ป.๒/8
ค ๒.๑ ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔ , ป.๒/๕ , ป.๒/๖
ค 2.2 ป.๒/๑ ค ๓.1 ป.๒/๑
รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)