homeกิจกรรมนำสุข
personperson_add
กิจกรรมนำสุข

ผู้สอน
นาย ชินกร - พิมพิลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมนำสุข

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3948

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีทักษะการจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จนเกิดเป็นทักษะชีวิตในการทำงานและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)