กิจกรรมนำสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีทักษะการจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จนเกิดเป็นทักษะชีวิตในการทำงานและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุข