homeGE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม2/62
person
GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม2/62

ผู้สอน
person
อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม2/62

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39485

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต Computer in Daily Life

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรมแกรมสร้างเอกสารเบื้องต้น โปรแกรมช่วย การคำนวณ การใช้ระบบปฏิบัติการชนิดต่างๆ แนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตและการจัดการด้านความปลอดภัย ภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต จรรยาบรรณและจริยธรรมบนโครงข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยต่อสุขภาพและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)