home441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2562 G2
personperson_add
441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2562 G2

ผู้สอน
person
Rudsada Kaewsaeng-on
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2562 G2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39662

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะขององค์การธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์การธุรกิจและสังคม การจูงใจ การสื่อสาร และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัดองค์การ การชี้แนะ พฤติกรรมองค์การ การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และการควบคุม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)