home441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2562 G2
person
441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2562 G2

ผู้สอน
Rudsada Kaewsaeng-on
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2562 G2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39662

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักษณะขององค์การธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์การธุรกิจและสังคม การจูงใจ การสื่อสาร และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัดองค์การ การชี้แนะ พฤติกรรมองค์การ การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และการควบคุม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)