วิทย์ ม.1 ส่วนประกอบของดอกไม้(ครูจงจินต์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาส่วนประกอบของดอกไม้