วิทย์ ม.3 พันธุกรรม(ครูจงจินต์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ยันบนโครมาโซมเพศ