วิทย์ ม.3 แรงเสียดทาน(ครูจงจินต์)

คำอธิบายชั้นเรียน

แรงเสียดทาน