นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.3 น่าจะใช้ คอมฯ (เน็ต) ได้คล่องกว่าชั้นอื่น) เน้อ