homeองค์การและการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์(รปม)
personperson_add
องค์การและการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์(รปม)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
องค์การและการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์(รปม)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39950

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอบข่ายการศึกษาองค์การและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง ลักษณะโครงสร้างขององค์การวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์การ การออกแบบองค์การ การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ์และแนวความคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนนิคการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งรูปแบบในการบริหารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โลก ปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)