homeองค์การและการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์(รปม)
person
องค์การและการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์(รปม)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
องค์การและการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์(รปม)

Class ID
39950

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ขอบข่ายการศึกษาองค์การและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง ลักษณะโครงสร้างขององค์การวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์การ การออกแบบองค์การ การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ์และแนวความคิดในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนนิคการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งรูปแบบในการบริหารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โลก ปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)