Chemistry for forensic science


ผู้สอน
Dr. HASAN DAUPOR
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Chemistry for forensic science

Class ID
40099

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา
  1. หลักการและวิธีการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์วัตถุระเบิดเบื้องต้น
  2. หลักการและวิธีการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์เขม่าดินปื้นเบื้องต้น
  3. หลักการและวิธีการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือเบื้องต้น

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)