homeITM311 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
person
ITM311 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้สอน
Thongrob Auxsorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ITM311 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Class ID
40131

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

นโยบายและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประกันความปลอดภัยของสารสนเทศ การประกันความแม่นยำถูกต้องของข้อมูล เทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัส สำรวจสภาพปัญหาด้านความมั่นคงในสภาพแวดล้อมของสารสนเทศรวมถึงการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกันและการกู้คืนระบบสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการเจาะระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยและการสร้างความมั่นคงของสารสนเทศ ภัยที่คุกคามสามารถเกิดขึ้นกับสารสนเทศรูปแบบเทคนิคในการทดสอบต่างๆ
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและจุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆสำหรับการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศได้
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้คืนเมื่อเกิดความเสียหายได้

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย ความร่วมมือ ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทดสอบรายงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)