homeITM311 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
personperson_add
ITM311 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้สอน
Thongrob Auxsorn
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ITM311 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40131

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

นโยบายและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประกันความปลอดภัยของสารสนเทศ การประกันความแม่นยำถูกต้องของข้อมูล เทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัส สำรวจสภาพปัญหาด้านความมั่นคงในสภาพแวดล้อมของสารสนเทศรวมถึงการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกันและการกู้คืนระบบสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการเจาะระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยและการสร้างความมั่นคงของสารสนเทศ ภัยที่คุกคามสามารถเกิดขึ้นกับสารสนเทศรูปแบบเทคนิคในการทดสอบต่างๆ
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและจุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศกำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆสำหรับการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศได้
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถกู้คืนเมื่อเกิดความเสียหายได้

วิธีสอนและกิจกรรม

บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย ความร่วมมือ ศึกษาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ ทดสอบรายงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)