วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร (ครูกรรณิกา เครือคำ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่องสารและสมบัติของสาร ของโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา  อ.สันติสุข จ.น่าน