homeคลื่น เสียง แสง
personperson_add
คลื่น เสียง แสง

ผู้สอน
นาย วุฒิชัย คำเสมอ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คลื่น เสียง แสง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40173

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน
      ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ คำนวณและอธิบายเกี่ยวกับ คลื่นเสียง ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียง การเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลางต่างๆ คุณสมบัติทั่วไปของคลื่นเสียง ความเข้มเสียงและการได้ยิน ระดับความเข้มเสียงและผลกระทบของเสียงในชีวิตประจำวัน เสียงดนตรี บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง  ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ แสง   การแทรกสอดของแสง  การเลี้ยวเบนของแสง เกรตติง คุณสมบัติเชิงกายภาพของแสง การเกิดโพลาไรเซชันของแสงและการกระเจิงของแสง  การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง การสะท้อนของแสง  การหาตำแหน่งและขนาดของภาพที่เกิดจากกระจกเงาทั้งโดยการเขียนภาพและการคำนวณ การหักเหของแสง  เลนส์บาง การคำนวณปริมาณต่าง ๆ จากการเกิดภาพเมื่อแสงผ่านเลนส์ ปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสง ทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง การถนอมสายตา ตาและการมองเห็นสี การผสมสารสี และการผสมแสงสี 
  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล  การอภิปรายและการทดลอง 
  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)