homeBIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.บท. 2/2562
personperson_add
BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.บท. 2/2562

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.บท. 2/2562

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40351

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศขององค์การ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในงานวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การออกแบบข้อมูลนำเข้า ออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)