homeBIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.บท. 2/2562
person
BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.บท. 2/2562

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.บท. 2/2562

Class ID
40351

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศขององค์การ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในงานวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การออกแบบข้อมูลนำเข้า ออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลระบบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)