homeTHB60-121 การดำเนินงานและการจัดการครัว
personperson_add
THB60-121 การดำเนินงานและการจัดการครัว

ผู้สอน
person
นางสาว ตันยมน เพชรรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
THB60-121 การดำเนินงานและการจัดการครัว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40406

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการประกอบอาหาร ประเภทและโครงสร้างองค์กรและลักษณะของ ครัวประเภทต่างๆในธุรกิจอาหารและภัตตาคาร สายงานในครัวและภัตตาคาร โภชนาการเบื้องต้น สุขาภิบาล และความปลอดภัยด้านอาหาร ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร การชั่งตวงวัด อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ชนิดและประเภทของอาหาร เทคนิคและวิธีการการ ประกอบอาหาร และการฝึกปฏิบัติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)