homeTHB60-121 การดำเนินงานและการจัดการครัว
person
THB60-121 การดำเนินงานและการจัดการครัว

ผู้สอน
นางสาว ตันยมน เพชรรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
THB60-121 การดำเนินงานและการจัดการครัว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40406

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชานี้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการประกอบอาหาร ประเภทและโครงสร้างองค์กรและลักษณะของ ครัวประเภทต่างๆในธุรกิจอาหารและภัตตาคาร สายงานในครัวและภัตตาคาร โภชนาการเบื้องต้น สุขาภิบาล และความปลอดภัยด้านอาหาร ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร การชั่งตวงวัด อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ชนิดและประเภทของอาหาร เทคนิคและวิธีการการ ประกอบอาหาร และการฝึกปฏิบัติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)