วิทย์ ม.1 ส่วนประกอบของโลก (ครูสุกัญญา)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทย์ ม. 1