homeฟิสิกส์ม. 5
person
ฟิสิกส์ม. 5

ผู้สอน
นาง คนึงนิตย์ สวนกัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ม. 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4055

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก็ส 2.1.ความร้อน -การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน – สถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร -การถ่ายโอนความร้อน -การแผ่รังสีความร้อน 2.2 แก็สอุดมคติ -กฎของบอยล์ -กฎของชาร์ล -กฎของแก็ส 2.3 ทฤษฎีจลน์ของแก็ส -แบบจำลองของแก็สอุดมคติ -ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก็ส -อัตราเร็วของโมเลกุลของแก็ส 2.4 พลังงานภายในระบบ 2.5 การประยุกต์ -เครื่องยนต์แบบต่างๆ -ไอน้ำในอากาศและความดันไอ  แบบฝึกหัดเรื่อง อุณหภูมิ และความร้อน คำชี้แจง ให้นักเรียน ตอบคำถามข้อต่อไปนี้ และแสดงวิธีคิด มาให้เข้าใจ  1.ที่ขั้วโลกใต้ ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ทั้งแบบองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮด์ วัดอุณหภูมิอากาศได้เท่ากัน จงหาอุณหภูมิอากาศขณะนั้น 2.รถยนต์มวล 1 ตัน วิ่งด้วยความเร็ว 20 m/s ถ้าเหยียบเบรกจนรถยนต์หยุด จงหาพลังงานความร้อนที่เกิดจากการเบรกนี้ 3.น้ำตกมวล 500 กิโลกรัม [...]


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)