เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Technology)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะน้ำเสีย

ความรู้เบื้องต้นการบำบัดน้ำเสีย

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

การกำจัดตะกอน

การจัดการน้ำเสีย