เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Technology)

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะน้ำเสีย

ความรู้เบื้องต้นการบำบัดน้ำเสีย

การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

การกำจัดตะกอน

การจัดการน้ำเสีย