001-101 อาเซียนศึกษา


ผู้สอน
นาย สุวนนท์ ชูจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
001-101 อาเซียนศึกษา

Class ID
40700

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นักศึกษา มีความรอบรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอาเซียน และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันในฐานะของพลเมืองอาเซียน - รู้และสามารถอธิบายข้อมูลพื้นฐานของประชาคมอาเซียน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง ความร่วมมือในอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก สถานการณ์ปัจจุบันในอาเซียน ความเป็นพลเมืองอาเซียน - สามามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนได้ - สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขในฐานะพลเมืองอาเซียน - มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม - มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลได้ - มีทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)