เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิจัยเชิงปริมาณ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ปรัชญาในปฏิฐานนิยมลักษณะเฉพาะการวิจัยและข้อมูลเชิงปริมาณ แนวคิดที่สำคัญ ขั้นตอน เทคนิค ระเบียบวิธีและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานวิจัยเชิงปริมาณ ตลอดจนการฝึกทักษะการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อการศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม  

ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) / หัวข้อการเรียนแบบย่อ

1.       ความรู้พื้นฐานในการวิจัย

2.      แบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ

3.      การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงปริมาณ

4.      วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ

5.      จัดการกับข้อมูลและสถิติวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมในการวิจัยเชิงปริมาณ

6.      การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ

                        7.      การนำเสนอผลงานการวิจัย

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1.       มีความรู้และความเข้าใจในการวิจัยเชิงปริมาณ สามารถดำเนินงานตามขั้นตอน เทคนิค ระเบียบวิธีและการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานวิจัยเชิงปริมาณได้

                        2.      มีความรู้ความสามารถในการจัดทำโครงการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณและการนำเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ