สมาคมความคิดเห็น

สมัชชา ดอกสาคู

วิทยาลัยสารพัดช่าง

คำอธิบายชั้นเรียน

สมาคมนี้มีเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆของนักศึกษาครูอาจารย์และอื่นๆ

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านนำความคิดเห็นไปเพื่อปรับปรุงแก้ไข้ตนเอง

ควรใช้คำที่สุภาพในการพิมและเพื่อไม่ให้ทะเลาะวิวาทกัน