เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สมาคมความคิดเห็น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สมัชชา ดอกสาคู

วิทยาลัยสารพัดช่าง

สมาคมนี้มีเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆของนักศึกษาครูอาจารย์และอื่นๆ

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านนำความคิดเห็นไปเพื่อปรับปรุงแก้ไข้ตนเอง

ควรใช้คำที่สุภาพในการพิมและเพื่อไม่ให้ทะเลาะวิวาทกัน