ปวส.2/ค/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 2