วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3


ผู้สอน
นางสาว นิชาภา ด่านพานิชย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

รหัสวิชา
4078

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสถาน

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

23101  วิทยาศาสตร์ 5                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1                                เวลา 1  ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา ทดลองวิเคราะห์  อธิบาย โครโมโซม ยีนหรือหน่วยพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติของโครโมโซม โรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม   การใช้ประโยชน์ทางด้านพันธุศาสตร์ การพัฒนาลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต   การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆ    ความหมายของระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ  แหล่งที่อยู่  ประชากร  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ   การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ   ห่วงโซ่อาหาร  สายใยอาหาร พิระมิดพลังงาน   วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   แนวคิดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้   การสำรวจตรวจสอบ   การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถ นำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำไปใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม    และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 1.2   ม.3/1      ม.3/2       ม.3/3      ม.3/4       ม.3/5      ม.3/6

ว ๑.๒  ม. 3/1     ม. 3/2     ม. 3/3      ม.3/4       ม.3/5      ม.3/6

ว 2.1   ม. 3/1     ม. 3/2     ม. 3/3      ม.3/4

ว 2.2   ม. 3/1     ม. 3/2     ม. 3/3      ม.3/4       ม.3/5      ม.3/6

รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

23102  วิทยาศาสตร์ 6                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  2                                เวลา 1  ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษา ทดลองวิเคราะห์  อธิบาย  เวคเตอร์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยแรงลัพธ์ การเคลื่อนที่ใน หนึ่ง มิติ   การเคลื่อนที่แบบแนวตรง  การเคลื่อนที่แบบแนวโค้ง   ความเร่ง แรงกิริยา  แรงปฏิกิริยากับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงพยุง  แรงเสียดทานแรงเสียดทานสถิต  แรงเสียดทานจลน์ ความหมายของโมเมนต์ ชนิดของโมเมนต์  ภาวะสมดุลและโมเมนต์  หลักการโมเมนต์ โมเมนต์ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของโมเมนต์  พลังงานศักย์ พลังงานจลน์  กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน พลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ   การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย สมบัติการนำไฟฟ้าสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พื้น๗นในวงจรไฟฟ้า  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ส่วนประกอบของระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง อุกกาบาต อิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มีต่อโลก  กลุ่มดาวฤกษ์  การอ่านแผนที่ดาว สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์   กาแล็กซีทางช้างเผือก  เอกภพ   กล้องโทรทรรศน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ  การเดินทางสู่อวกาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้   การสำรวจตรวจสอบ   การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถ นำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำไปใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์   คุณธรรมจริยธรรม    และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 4.1   ม.3/1     ม.3/2      ม.3/3     

ว 4.2  ม. 3/1     ม. 3/2     ม. 3/3     

ว 5.1   ม. 3/1     ม. 3/2     ม. 3/3      ม.3/4       ม.3/5     

ว 7.1   ม. 3/1     ม. 3/2     ม. 3/3     

ว 7.2   ม. 3/1     

 

รวมทั้งหมด  15   ตัวชี้วัด

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books