homePLC Thailand (ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์/ ครูสอนดี)
person
PLC Thailand (ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์/ ครูสอนดี)

ผู้สอน
คุณ วรรณา เลิศวิจิตรจรัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
PLC Thailand (ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์/ ครูสอนดี)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4081

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชุมชนการเรียนรู้ครู  เพื่อปฏิรูปการศึกษา    

พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้  มุ่งฝึกทักษะศตวรรษที่ ๒๑


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)