PLC Thailand (ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์/ ครูสอนดี)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมชนการเรียนรู้ครู  เพื่อปฏิรูปการศึกษา    

พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้  มุ่งฝึกทักษะศตวรรษที่ ๒๑