homePLC Thailand (ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์/ ครูสอนดี)
personperson_add
PLC Thailand (ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์/ ครูสอนดี)

ผู้สอน
คุณ วรรณา เลิศวิจิตรจรัส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
PLC Thailand (ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์/ ครูสอนดี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4081

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมชนการเรียนรู้ครู  เพื่อปฏิรูปการศึกษา    

พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้  มุ่งฝึกทักษะศตวรรษที่ ๒๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)