0204101 ฟิสิกส์ 1


ผู้สอน
นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
0204101 ฟิสิกส์ 1

Class ID
40812

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตำแหน่งในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นแสง ความร้อนและระบบของก๊าซอุดมคติ อุณหพลศาสตร์และเครื่องจักรกล ความร้อน ทฤษฎีจลน์

Motion in One and Two Dimensions, Torque, Work and Energy, Vibrations and Sound, Lens Systems, Wave Theory, Heat and Ideal Gas Systems, Thermodynamics and The Heat Engine, Kinetic Theory.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)