ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4  ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย