homeBuddy Program
personperson_add
Buddy Program

ผู้สอน
ดร. อัญชลี ชูติธร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Buddy Program

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4169

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเตรียมตัว คำแนะนำ สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมใน buddy program  การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ  โครงการแลกเปลี่ยน 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)