ภาษาไทย


ผู้สอน
นาย กิตติชัย ก้อนแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

รหัสวิชา
41709

สถานศึกษา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

คำอธิบายวิชา

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆสรุปเรื่องที่อ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง นำเสนอแนวคิดใหม่ สังเคราะห์ความรู้ ความคิดจากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีมารยาทในการอ่านรักการอ่าน ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อความในรูปแบบต่าง ๆ เรียงความ ย่อความ บันทึก รายงานการค้นคว้าใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง เขียนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมารยาทในการเขียน ทักษะการฟัง ดู มีวิจารณญาณในการเลือกฟัง ดู วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง นำเสนอแนวคิดใหม่ ประเมินค่ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทักษะการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิด โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
เข้าใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ลักษณะภาษาไทย หลักภาษาไทย ความรู้เรื่องการออกเสียงการสะกดคำ แต่งบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ กลอน ฉันท์ ได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของภาษาไทย รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ รู้และเข้าใจวรรณคดีและวรรณกรรมไทย วิเคราะห์ วิจารณ์ เชื่อมโยงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตสังคมไทยในอดีต ประเมินค่า สังเคราะห์ข้อคิดมาประยุกต์ในชีวิตจริง เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ท่องจำบทอาขยายและบทร้อยกรองที่มีคุณค่านำไปใช้อ้างอิง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books