เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กระบวนทัศน์พัฒนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิถี วิธี การมอง การรับรู้ ความเป็นไปต่างๆ บนโลก การให้คุณค่าบางอย่างโดย ตัวมนุษย์เอง ได้ฝังคุณลักษณะ ตัวตน และ อุปสรรค ขวางกั้นการเปลี่ยนแปลง ให้ไปสู่ ความเป็นโลก และความเป็นตัวตน ที่ แปลกไปจากเดิม เรามาสัมผัสแห่งคุณค่าใหม่ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้อง และ เป็นวิถีแห่งสุข สันติที่ยั่งยืน กับวิถีแห่งความคิดใหม่ แปรเปลี่ยนมุมมองเก่าๆที่ รับมา ถ่ายทอดมา ให้เป็น "กระบวนทัศน์พัฒนา"