D16การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา เดชโฮม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 24 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
D16การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

Class ID
41848

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำอธิบายวิชา

ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบระบบบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการบริหารการศึกษา ปฏิบัติการนำแผนบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงแผนบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา กฎระเบียบและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)