ภาษาอังกฤษ 5 อ33101


ผู้สอน
นางสาว นวลอนงค์ ยศสาย
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 5 อ33101

รหัสวิชา
41965

สถานศึกษา
โรงเรียนปากเกร็ด

คำอธิบายวิชา

ฝึกทักษะการปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยายที่ฟังและอ่าน ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ ฝึกอธิบายและเขียนประโยคและข้อความ ฝึกจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล ได้แก่การสนทนาเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและประสบการณ์ การขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ การเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล ฝึกบรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ การใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาอย่างเหมาะสม โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษา ศึกษาและอภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ศึกษา วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ ฝึกอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า สืบค้น บันทึก สรุป แสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ฝึกใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชุมชนและสังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปความรู้ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books