ชั้น ม. 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ใชเฉพาะชั้น ม. 5/2 เท่านั้น