homeการสร้างเว็บไซต์
person
การสร้างเว็บไซต์

ผู้สอน
นพสถิตย์ เส้งสุย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างเว็บไซต์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
42295

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (ContentManagement System) การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ โครงสร้างการทำงาน และไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการสร้างเว็บไซต์
  2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์ และการติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์
  2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์
  3. ออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจ
  4. ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์
  5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
  6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)