ชั้น ม. 5/3

มีชัย ทาหอม

เขมราฐพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เฉพาะชั้น ม. 5/3 เท่านั้น