เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๑                        รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาพื้นฐาน                             กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

 

                ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล  ฝึกปฏิบัติ  และอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การทำงานร่วมกัน  การจัดการ   การหางาน  แนวทางเข้าสู่อาชีพ  และการประเมินทางเลือกอาชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานและอาชีพ มีทักษะในการอภิปราย  ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะในการเลือกอาชีพ เห็นความสำคัญ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพ

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

  1. อภิปรายขั้นตอนในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง ๑.๑ ๓/๑)

  2. ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง ๑.๑ ๓/๒)

  3. อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม (ง ๑.๑ ๓/๓)

  4. อธิบายระดับของเทคโนโลยี (ง ๒.๑ ๓/๑)

  5. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล      (ง ๒.๑ ๓/๒)

  6. อธิบายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย (ง ๔.๑ ๓/๑)

  7. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ (ง ๔.๑ ๓/๒)

  8. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด  และความสนใจของตนเอง (ง ๔.๑ ๓/๓)