งานใบตอง

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้งานใบตอง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้