เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประดิษฐ์เชี่ยนหมากจากผ้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

             การประดิษฐ์เชี่ยนหมากจากผ้า เป็นการเรียนรู้การประดิษฐ์เชี่ยนหมากจากผ้า ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชี่ยนหมาก  เชี่ยนหมากผ้า  วัสดุอุปกรณ์และการพับกลีบต่าง ๆ  การประดิษฐ์ส่วนประกอบเชี่ยนหมากผ้า การประกอบและตกแต่งเชี่ยนหมาก  และ การประกอบอาชีพและการจัดการ

 

วัตถุประสงค์ :

            เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถ

๑.      มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการประดิษฐ์เชี่ยนหมากผ้า  

๒.    มีเจตคติที่ดีต่องานศิลปวัฒนธรรมไทย

๓.    เห็นแนวทางในการอนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนและสืบทอดการประดิษฐ์เชี่ยนหมากผ้าแบบต่าง ๆ

๔.    ใช้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลัก

 

รายชื่อหน่วยการเรียนรู้

ตอนที่ ๑     ความรู้เบื้องต้น                                        จำนวน       ๔   ชั่วโมง

ตอนที่  ๒   วัสดุอุปกรณ์และการพับกลีบต่าง ๆ          จำนวน    ๒๐    ชั่วโมง

ตอนที่ ๓    การประดิษฐ์ส่วนประกอบเชี่ยนหมากผ้า  จำนวน    ๓๐    ชั่วโมง

ตอนที่ ๔    การประกอบและตกแต่งเชี่ยนหมาก         จำนวน    ๒๐    ชั่วโมง

ตอนที่ ๕    การประกอบอาชีพและการจัดการ            จำนวน       ๖    ชั่วโมง