ม.3/9

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 เป็นห้องเรียน E P (English Program) มีรักเรียนไทย จำนวน 34 คน  และนักเรียนแลกเปลี่ยน 2 คน