เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for computer education

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ การบรรยายกระบวนการติดตั้ง และการอธิบายการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ  ซอฟท์แวร์ คำศัพท์ หรือการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่านและเขียนคู่มือการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และการเขียนรายงานการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ในรายวิชาศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ การบรรยายกระบวนการติดตั้ง และการอธิบายการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ  ซอฟท์แวร์ คำศัพท์ หรือการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่านและเขียนคู่มือการใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และการเขียนรายงานการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ในรายวิชา