ปีที่3สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักศึกษา 6คน