เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาความหมาย   ความสำคัญ   ประโยชน์หลักการ   วิธีการ     ขั้นตอน  กระบวนการของสารสนเทศ     องค์ประกอบและหลักการทำงานขอคอมพิวเตอร์    คุณลักษณะคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายค้นหารข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์   กระบวนการการแก้ปัญหา     หลักการเขียนโปรแกรม      การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก  การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี    การสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี       

                อธิบายองค์ประกอบ    หลักการทำงานและระบบสื่อสารข้อมูล  โดยใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสาร   ค้นหาข้อมูล  ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและนำมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศเพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม   อธิบายหลักการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี  หลักการเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี     ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

                เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า  มีความซื่อสัตย์ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และเกิดความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ