homeภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ33209 ม.6/3
person
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ33209 ม.6/3

ผู้สอน
นางสาว ธมนต์อร ทองยัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ33209 ม.6/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
42747

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การศึกษาข้อความ ข่าว บทความ ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรองจนสาสมารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่านการระบุ อธิบาย จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ตามความสนใจ สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง ประกอบ แสดงความรู้สึกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ใน ท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้ง ให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะกับระดับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ สรุปความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ อธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างของวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับประเทศไทย และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ

ผลการเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว บทความ ประกาศ โฆษณา และบทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน
  2. ระบุ อธิบาย จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านจากสื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ ตามความสนใจ สารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
  3. แสดงความรู้สึกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ใน ท้องถิ่น สังคมและโลก พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ
  4. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทาง เหมาะกับระดับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  5. ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ สรุปความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
  6. อธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างของวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของต่างประเทศกับประเทศไทย และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล
  7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ
    รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)