เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1

คำอธิบายชั้นเรียน

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี