เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

  ระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน