homeเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

ผู้สอน
นางสาว รัชนี เลาะเหม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4289

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

  ระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)