เทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้โปรแกรม FlipAlbum)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
Flip Aibum เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ สามารถเปิดอ่านและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง โปรแกรม Flip Aibum สามารถาแทรกข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียงเสียง เพื่อการสร้างงานให้ออกมาเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากหนังสือเรียนโดยทั่วไป