20000-1204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


ผู้สอน
นางสาว ณัฏฐชญา ชื่อมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20000-1204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Class ID
42932

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายวิชา/รายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักการอ่านและเขียนแบบต่าง การอ่านและเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน
  2. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในโอกาสต่าง ๆ
  3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

  1. อ่านและเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึกย่อเป็นภาษาอังกฤษ
  2. อ่านและเขียนการ์ดอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ
  3. อ่านและเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ
  4. สามารถกรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ได้
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)